جنگو کلاب

پیش بینی قیمت خانه

با استفاده از مدل Linear Regression

پس از تکمیل و ارسال فرم، حداقل 10 ثانیه صبر کنید تا مدل نتایج را محاسبه نموده و نمایش دهد.

توضیحات مدل:

رگرسیون یک روش یادگیری ماشینی نظارت شده برای درک رابطه بین متغیرها یا ویژگی های مستقل و یک متغیر یا نتیجه وابسته است. یکی از الگوریتم‌هایی که برای رگرسیون استفاده می‌شود، “رگرسیون خطی” است.
در اینجا، ما از دیتاست house-prices.csv برای اهداف رگرسیونی استفاده می کنیم و می توانید این دیتاست را از لینک بالای این صفحه دانلود کنید. این دیتاست دارای 6 متغیر ویژگی است:
تعداد اتاق خواب”, “تعداد سرویس بهداشتی”, “مساحت خانه (SqFt)”, “تعداد پیشنهادها”, “آجری بودن” و “منطقه همسایگی
و متغیر پیش بینی برابر است با: “قیمت خانه”.
در فرم بالا مقادیر 6 متغیر ویژگی را وارد می کنید و مدل در یک فرم پاپ آپ قیمت خانه را برمی گرداند. از آنجایی که 2 متغیر ویژگی از دیتاست ما متنی و 4 مورد از آنها عددی است، برای استفاده از رگرسیون خطی برای این دیتاست ترکیبی، باید متغیرهای ویژگی متنی را به برچسب های عددی تبدیل کنیم و سپس می توانیم از روش رگرسیون خطی استفاده کنیم.
توجه داشته باشید که مقادیر و محدوده های هر متغیر ویژگی به شرح زیر است:

مساحت خانه (بین 1400 و 2600 فوت مربع)
تعداد اتاق خواب (بین 2 و 5)
تعداد سرویس بهداشتی (بین 2 و 4)
تعداد پیشنهادها (بین 1 و 6)
آجری بودن → 0 (خیر) یا 1 (بله)
ناحیه همسایگی → 0 (شرق) یا 1 (شمال) یا 2 (غرب)

کد نمونه مورد استفاده برای آموزش مدل رگرسیون خطی در لینک بالای همین صفحه ارائه شده است. هر بار که این فرم را اجرا می کنید و پیش بینی ها اتفاق می افتد، مقادیر در پایگاه داده ذخیره می شوند و با لینک "نتایج" در بالای این صفحه، نتایج قبلی پیش بینی مدل را مشاهده خواهید کرد. اجرای اخیر شما به انتهای این لیست اضافه خواهد شد.