جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# مساحت خانه (فوت مربع) تعداد اتاق خواب تعداد سرویس بهداشتی تعداد پیشنهادها آجری بودن منطقه همسایگی قیمت خانه
1 1870.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 122611.03411401526 USD
2 2040.0 4.0 3.0 1.0 1.0 2.0 183095.53 USD
3 1880.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 128448.81 USD
4 1780.0 3.0 3.0 4.0 1.0 2.0 131196.05 USD
5 2030.0 3.0 2.0 3.0 1.0 0.0 127322.78 USD
6 2000.0 3.0 3.0 4.0 0.0 2.0 124783.51 USD