جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق زلزله شدت زلزله
1 -2.83 99.98 20.5 3.38
2 -0.76 121.98 10.0 3.53
3 3.23 107.46 340.0 4.32