جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# اسیدیته ثابت اسیدیته فرار اسید سیتریک قند باقیمانده کلرایدها دی اکسید گوگرد آزاد دی اکسید گوگرد کل چگالی PH سولفات ها الکل کیفیت Wine
1 6.91 0.31 0.34 7.39 0.06 36.0 174.0 0.99 3.46 0.62 11.11 6.42
2 6.21 0.66 0.48 1.19 0.03 29.0 75.0 0.99 3.33 0.39 12.79 5.12
3 6.7 0.17 0.5 2.1 0.04 27.0 122.0 0.99 3.15 0.45 10.3 6.83