جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# سن شغل حقوق دریافتی
1 44.0 2.0 13877.4 USD
2 54.0 2.0 16849.83 USD
3 36.0 3.0 11560.97 USD
4 36.0 3.0 11560.97 USD