جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# طول کاسبرگ عرض کاسبرگ طول گلبرگ عرض گلبرگ نوع گل نیلوفر
1 1.1 2.0 3.0 4.0 Iris-virginica
2 2.0 3.0 2.0 2.0 Iris-virginica
3 2.7 1.5 3.1 1.2 Iris-virginica
4 2.4 3.5 1.6 1.5 Iris-virginica
5 4.7 3.2 1.5 0.2 Iris-setosa
6 6.4 3.2 4.9 1.5 Iris-versicolor
7 5.2 1.8 3.3 1.2 Iris-versicolor
8 1.5 4.4 2.9 0.8 Iris-virginica
9 6.0 3.0 4.0 2.0 Iris-versicolor
10 6.0 3.0 3.0 2.0 Iris-versicolor
11 5.0 3.5 1.5 0.3 Iris-setosa
12 0.9 1.6 0.7 2.4 Iris-virginica
13 3.7 2.2 1.9 0.5 Iris-setosa
14 4.3 2.7 5.0 2.0 Iris-virginica
15 5.19 2.11 2.33 0.84 Iris-versicolor
16 5.8 2.7 3.9 1.2 Iris-versicolor