جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# بارداری گلوکز فشار خون ضخامت پوست انسولین BMI تابع سوابق دیابتی سن دیابتی یا غیردیابتی
1 1.0 189.0 60.0 23.0 846.0 30.1 0.398 59.0 Diabetic
2 6.0 32.0 111.0 37.0 657.0 55.0 1.2 55.0 Non-Diabetic
3 12.0 154.0 78.0 43.0 764.0 45.0 1.5 66.0 Diabetic
4 15.0 175.0 94.0 65.0 666.0 43.0 1.4 58.0 Diabetic
5 3.0 123.0 66.0 35.0 523.0 32.0 0.32 43.0 Non-Diabetic
6 5.0 110.0 87.0 65.0 547.0 34.99 1.24 66.0 Non-Diabetic