جنگو کلاب

نتایج پیش بینی ها

# دما درخشندگی نسبی شعاع نسبی بزرگی مطلق رنگ های عمومی در OBS مشخصات طیفی نوع ستاره
1 2600.0 0.0003 0.102 18.7 8 5 Red Dwarf
2 30000.0 28840.0 6.3 -4.2 13 4 Main Sequence
3 36108.0 198000.0 10.2 -4.4 0 6 Main Sequence
4 12000.0 2300.0 1200.0 2.9 5 4 Main Sequence